Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Predloženi prijedlog proračuna općine Podbablje za 2018.godinu nešto veći od 16 milijuna kuna

Podijeli sa prijateljima!

pod

U srijedu 15.studenoga pred općinskim vijećnicima naći će se još jedna radna sjednica Općinskog vijeća općine Podbablje na kojoj će se raspravljati o sedam točaka dnevnog reda, a među ostalim poseban naglasak bit će na nacrtu prijedloga proračuna za iduću godinu koji bi trebao iznositi nešto više od 16 milijuna kuna. 

 

To je najveći predloženi proračun ove općine u proteklih nekoliko godina, a osim nacrta (glasanje o proračunu bit će nakon dostavljanja amandmana tijekom prosinca) vijećnici će nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika raspravljati i o Savjetu mladih općine Podbablje koji će iznijeti svoj program i rad za iduću godinu zatim o usklađivanju koeficijenata za obračun plaća djelatnicima dječjeg vrtića "Ribica", upisu javnih cesta na području općine Podbablje te rješavanju dospjelih dugova udruge Križ za promicanje istine-Podbablje sukladno odluci Općinskog vijeća iz travnja 2013.godine. 

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2018.  

Predloženi proračun za iduću godinu iznosi 16 045 351 kuna, a navedeni prihodi sastoje se od prihoda od poreza koji se planiraju realizirati u iznosu od 4.405.000 kn, a tu spadaju prihodi od prireza i poreza na dohodak koji je i dalje najveća prihodovna strana proračuna (3.950.000 kn) te od poreza na imovinu (400.000 kn) i poreza na robu i usluge (55.000 kn). Od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar države planira se uprihoditi 10.234.351 kn, a od toga do izražaja najviše dolaze tekuće pomoći iz državnog proračuna te županije kao i tekuće pomoći od zavoda za zapošljavanje te od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i županije. Od prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi planira se uprihoditi 1.035.000 kn odnosno od prihoda grobarina i mrtvačnice 250.000 kn, komunalnog doprinosa i naknade 600.000 kn, kazna za nezakonito izgrađene kuće 100.000 kn, sufinanciranja karata za studente 35.000 kn, a od vodnog doprinosa 50.000 kn. Prihod od prodaje građevinskih objekata planiran je u iznosu od 350.000 kn. 

Što se tiče rashodovne strane nacrta proračuna općine Podbablje najviše će "koštati" opće javne ustanove, odnosno javna uprava i administracija čiji će trošak iznositi 2.464.880 kn. Za redovito funkcioniranje općine Podbablje potrebno je 1.359.880,00 kn. Za plaće djelatnika planirano je utrošiti 542.500 kn odnosno za dječji vrtić Ribica 315.984 kn. Regres i božićnica za zaposlene 22.500 kn. Tu su još i troškovi komunalnih redara za korištenje vlastitih vozila, rashodi za materijal i usluge, električnu energiju, kamate dobavljačima u iznosu 100.000 kn, premije osiguranja i proračunska pričuva kao i stručno usvaršavanje zaposlenika. Redovni rad vijeća planiran je biti financiran sa 40 000 kn. Za "vanjske suradnike" planirano je utrošiti 555.000 kn (geodetske i katastarske usluge, usluge odvjetnika, knjigovodstvene usluge). U proračunu je planiran razvoj gospodarske zone u općini Podbablje na iznos od 1.300.000 kn, a uvršten je i dom za starije i nemoćne, odgojna ustanova Slava Raškaj te subvencioniranje poduzetnika i obrtnika. 

Za razvoj turizma planirano je 272.000 kn od toga sufinanciranje bicikoističke utrke 2000 kn te uređenje biciklističkih staza 200.000 kn te turistički info centar 50 000 kn. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je utrošiti 3.120.000 kn u svim našim mjesnim odborima od čega najviše u Hršćevanima (450.000 kn), Poljicima (400.000 kn), a u ostalim: Drum (250.000), Grubine (200.000), Podbablje Gornje (150.000), Kamenmost (150.000), Krivodol (100.000.) i Ivanbegovina (70.000.)

Za izgradnju naša tri groblja planirano je 520.000 kn, a za udruge u kulturi 42 000 kn: KUU Ujevići (5000), KUU Bijele ruže (10 000), Sv. Marko-Ivanbegovina (5.000), Vinyl festival (10 000), Brdo ljubavi (5000), Organizacijski odbor za proslavu sv. Petra-Drum (7.000). Za športske udruge planirano je utrošiti 994.000 kn, a od toga NK Kamen (650 000), ŠD Podbablje Gornje (10 000 kn), ŠD Grubine (17.000 kn), ŠD Poljica (10.000), ŠD Drum (10.000) i druge, a za uređenja dječjih igrališta predviđena su sredstva (dostupno u galeriji). 

Za potporu udrugama i vjerskim zajednicama planirano je utrošiti 351.000 kn, a vjerskim organizacijama 65000 kn, Podbablje Portalu 5.000 kn, Lovačkim udrugama Kamenjarka i Šeminovac po 2000 kn, Udrugi policijskih branitelja 2000, Mjesnim odborima 200.000 kn, udruzi Imotsko srce 60.000 kn, a 3.imotskoj i 115.imotskoj brigadi po 4.000 kn. 

Pohvalno je što su se u proračunu našle i studenske stipendije 400.000 kn, ali i sufinanciranje prijevoza učenika 260.000 kn kao i naknade za novorođenčad i jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima te sufinanciranje prve nekretnine u iznosu 800.000 kn, a za ogrijev 110.000 kn. 

U prilogu mozete vidjeti cijeli nacrt prijedloga proračuna: 

Podijeli sa prijateljima!