Podbablje Portal - Sve iz Podbablja na jednom mjestu!

Općina Podbablje sufinancira gradnju prve nekretnine

Podijeli sa prijateljima!

prva nekretnina 

Sukladno najavama općina Podbablje na svojim službenim stranicama objavila je javni poziv kojim poziva sve mještane u svrhu provedbe programa sufinanciranja izgradnje prve nekretnine odnosno nabavku usluga i materijala. O cijelom programu možete pročitati na našem portalu. 

 

Kako stoji na službenim stranicama općine Podbablje (www.podbablje.hr): 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA:
Predmet ovog Javnog poziva je program sufinanciranja izgradnje ili dovršenja prve nekretnine
–stambene zgrade Korisnika sufinanciranja (dalje: Korisnik) na području Općine Podbablje
(dalje u tekstu: Općina).

2. UVJETI ZA SUFINANCIRANJE:
Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava može ostvariti fizička osoba koja ima
minimalno šest mjeseci prijavljeno prebivalište na području na području Općine za izgradnju
ili završetak prve nekretnine – stambene zgrade u svom vlasništvu, a za koju je izdana
pravomoćna građevinska dozvola ili rješenju o uvjetima građenja, i koja se nalazi na području
Općine Podbablje.

3. IZNOS SREDSTAVA SUFINANCIRANJA:
Općina je u Proračunu za 2018. godinu osigurala sredstva u ukupnom iznosu od 800.000,00
kuna namijenjena za sufinanciranje programa iz točke 1. ovog Javnog poziva.
Općina sufinancira korisnika u visini od maksimalno 30.000,00 kuna po korisniku, a koji iznos
se isplaćuje na račun korisnika poticaja po ocjeni zahtjeva korisnika osnovanim, a sukladno
uvjetima u Ugovoru koji će biti potpisan između korisnika i Općine.
Maksimalni dodijeljeni iznos može biti i manji od 30.000,00 kn po korisniku ukoliko ne ostane
na raspolaganju dovoljno sredstava sufinanciranja, odnosno ista se raspodjele između
ponuditelja koji su ranije dostavili svoje ponude.
Za sufinanciranje se priznaju troškovi usluga i materijala za izgradnju ili završetak prve
nekretnine – stambene zgrade korisnika, a po ponudi tvrtke ili obrta po izboru korisnika, a
sukladno kojoj ponudi će se sufinancirati korisnik do iznosa naznačenog u stavku ispred.
Poticaj se može ostvariti samo jedanput.
Svi članovi uže obitelji korisnika poticaja moraju, po dovršenju stambene zgrade, prijaviti
prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju zadržati prebivalište
neprekidno slijedećih 10 godina.

4. UVJETI ZA PODNOSITELJE PRIJAVE:
Podnositelj prijave na Javni poziv, kako bi ostvario/la pravo na nepovratna novčana sredstva,
mora ispuniti slijedeće uvjete:
a) Punoljetna fizička osoba starosti do 50 godina
b) Osoba sa minimalno šest mjeseci prijavljenim prebivalištem na području Općine
Podbablje te zadržavanje prebivališta neprekidno sljedećih deset godina;
c) Mora imati pravo vlasništva nekretnine na kojoj je odobrena izgradnja
pravomoćnim upravnim aktom;
d) Mora imati pravomoćan upravni akt kojim se odobrava izgradnja stambenog objekta
na nekretnini u vlasništvu izdan poslije 01. siječnja 2017. godine ;
e) Predmetna stambena zgrada površinom nije veća od 300 m² građevinske (bruto)
površine i namijenjena je isključivo za stanovanje;
f) Ne smije biti vlasnik ili suvlasnik druge nekretnine – stana, kuće ili kuće za odmor
(vikendice) pogodne za stanovanje;
g) Supružnik/supružnica podnositelja (ako je u braku) ne smije biti vlasnik ili suvlasnik
druge nekretnine – stana, kuće ili kuće za odmor (vikendice) pogodne za stanovanje;
h) Mora imati podmirene sve obveze prema Općini, po bilo kojoj osnovi, odnosno da je
za predmetni objekt regulirano plaćanje komunalne naknade, a provjera će se izvršiti
uvidom u službenu evidenciju Općine.
i) Nekretnina – stambena zgrada ne smije biti dovršena (izdana uporabna dozvola) što se
utvrđuje i terenskim pregledom od strane službenika Općine Podbablje nakon prijave na
ovaj Javni poziv.
j) Bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn mora biti
solemnizirana za dužnika, a u zadužnici mora biti ispunjen vjerovnik: Općina Podbablje,
21262 Kamenmost, Drum 15, OIB: 99326330899
Ukoliko podnositelj prijave ne zadovoljava jedan ili više od navedenih uvjeta njegova prijava
automatski će se isključiti iz daljnjeg postupka.

5. OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
Prijava na Javni poziv obvezno sadrži:
1. Popunjeni obrazac prijave, potpisan od vlasnika objekta (Obrazac na web stranicama
Općine);
2. Vlasnički list za objekt na kojem se planira provedba Programa (izvornik, preslika ili
ispis elektroničkog dokumenta ne starija od 30 dana);
3. Potvrda o prebivalištu u Općini Podbablje najmanje šest mjeseci (izvornik, preslika ili
ispis elektroničkog dokumenta);
4. Potpisana izjava o zadržavanju prebivališta neprekidno sljedećih deset godina
(Obrazac na web stranicama Općine;
5. Potpisana izjava korisnika i supružnika/supružnice (ako je podnositelj u braku) da
nije vlasnik ili suvlasnik druge nekretnine – stana, kuće ili kuće za odmor (vikendice)
pogodne za stanovanje (Obrazac na web stranicama Općine);
6. Presliku građevinske dozvole ili rješenja o uvjetima građenja izdano poslije 01.siječna
2017. godine;
7. Kopiju katastarskog plana nekretnine (izvornik, preslika ili ispis elektroničkog
dokumenta);
8. Podatke o bankovnom računu korisnika poticaja;
9. Bjanko zadužnica na iznos do 50.000,00 kn ovjerena kod javnog bilježnika,
solemnizirana za dužnika, a u zadužnici mora biti ispunjen vjerovnik: Općina Podbablje,
21262 Kamenmost, Drum 15, OIB:99326330899

Prijave na Javni poziv, sa svim privicima, mogu biti predmet provjere, te je od podnositelja
prijave moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika određenih dokumenata.
Ako podnositelj prijave dostavi neistinite podatke u prijavi na javni poziv - neusklađene
upisane podatke u obrascu prijave u odnosu na zatečeno stanje, ili ne dostavi potpunu
dokumentaciju na javni poziv, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, a podnositelj prijave
nema pravo na prigovor

Podijeli sa prijateljima!